Zmień rozmiar liter: A A A
 
 

Regulamin

Uniwersytet Uczniowski – Warunki uczestnictwa

Informacje ogólne

Uniwersytet Uczniowski jest formą rozrywki dla dzieci połączoną z propagowaniem edukacji. Celem Uniwersytetu Uczniowskiego jest zachęcenie dzieci do poznawania świata i nauki. Wykładowcy Uniwersytetu Uczniowskiego przygotowali dla dzieci w wieku 7-12 lat wykłady spośród najatrakcyjniejszych dziedzin: historii, ekonomii, biologii, psychologii oraz filozofii. Studentem może zostać każde dziecko, które jest uczniem szkoły podstawowej. Warunkiem uczestnictwa w Uniwersytecie Uczniowskim jest zgłoszenie dziecka przez rodzica lub opiekuna prawnego za pośrednictwem strony www.uniwersytetuczniowski.pl . O przyjęciu w poczet studentów decyduje kolejność zgłoszeń. Dzieci wpisane po zamknięciu listy studentów zostaną wpisane na listę rezerwową. Uniwersytet Uczniowski działa w Poznaniu. Wykłady odbywać się będą w salach wykładowych Wyższej Szkoły Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w budynku uczelni przy ul. Piekary 5 w sali P402 na IV piętrze.

Program Uniwersytetu

Program zajęć Uniwersytetu Uczniowskiego publikowany jest na stronie internetowej w sekcji „Plan wykładów”. Wykłady odbywać się będą raz w tygodniu w środy o godzinie 18:00. W niektórych przypadkach, mogą także mieć miejsce w innym dniu. W pierwszym semestrze planujemy wykłady w następujących terminach: 02.04.2008, 09.04.2008, 16.04.2008, 23.04.2008, 07.05.2008, 14.05.2008, 21.05.2008, 28.05.2008.

Zastrzegamy możliwość zmiany terminów i tematów zajęć. Każdorazowo po dokonaniu zmiany odpowiednia informacja będzie wysłana e-mailem na adres podany w rejestracji (do pięciu dni przed datą wydarzenia). Ponadto aktualny program będzie umieszczony na stronach internetowych Uniwersytetu Uczniowskiego.

Prawa i obowiązki:

Studentem może zostać każde dziecko, które rozpoczęło naukę w I klasie szkoły podstawowej. Status studenta uprawnia do udziału w pełnym programie Uniwersytetu Uczniowskiego. Studenci powinni przybyć na zajęcia na czas i zachowywać się zgodnie z zasadami obowiązującymi w szkole. Studenci otrzymają legitymację i po każdym wykładzie wpis do indeksu. Na koniec studiów, czyli po dwóch semestrach (zimowym i letnim, wyjątkowo w tym roku tylko po jednym semestrze) dzieci otrzymają dyplom, który jest potwierdzeniem uczestnictwa, nie jest dokumentem. Prosimy o przychodzenie na wykłady około 15 minut przed planowanym rozpoczęciem zajęć. W czasie zajęć studenci są pod opieką organizatora i nie mogą samodzielnie opuszczać sali. W czasie zajęć i wykładów młodzi studenci nie mogą samowolnie opuszczać sal wykładowych. Studenci są zobowiązani do stosowania się do poleceń wykładowców i wolontariuszy – opiekunów.

Bezpieczeństwo

Organizator dba o bezpieczeństwo dzieci na wykładach. Organizator zapewnia opiekę wolontariuszy w czasie wykładów.

Rodzice biorą na siebie pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka w czasie podróży na wykłady oraz w czasie podróży powrotnej po zakończeniu wykładów.

Uczestnictwo w zajęciach – zapisy

Udział w zajęciach organizowanych na Uniwersytecie Uczniowskim jest nieodpłatny. Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne. Każde dziecko zarejestrowane jako student ma wstępnie zarezerwowane miejsce na zajęciach. Każdorazowo przed poszczególnymi zajęciami dwa dni wcześniej należy potwierdzić obecność dziecka. Studenci, których rodzice/opiekunowie nie potwierdzą wstępnej rezerwacji, tracą miejsce na danych zajęciach. W sytuacji, gdy student nie może skorzystać z potwierdzonego miejsca, organizatorzy proszą o powiadomienie e-mailowe na uczniowski@wsjo.pl tak, by miejsce to mogło być zaproponowane osobie z listy rezerwowej. W przypadku rażącego naruszania przez dziecko zasad współżycia społecznego i norm kultury osobistej może nastąpić skreślenie dziecka z listy studentów. Nieobecność na trzech kolejnych zajęciach jest równoznaczna z rezygnacją z uczestnictwa w programie Uniwersytetu Uczniowskiego. Miejsce to zostanie zaoferowane osobie oczekującej na liście rezerwowej. Rodzice zapisując dziecko na Uniwersytet Uczniowski zgadzają się równocześnie na publikowanie zdjęć z wizerunkiem ich dziecka na stronach internetowych Uniwersytetu Uczniowskiego i materiałach promocyjnych.

 

Partner strategiczny:

 Partnerzy:


TEATR NOWY           GRANNA