Zmień rozmiar liter: A A A
 
 

Wykładowcy


Prof. dr hab. Tadeusz Zgółka 

profesor w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu i w Wyższej Szkole Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu. Doktor honoris causa Uniwersytetu im. M.W. Łomonosowa w Archangielsku (Rosja). Specjalista w zakresie językoznawstwa, retoryki, leksykografii. Autor kilkunastu książek i stu kilkudziesięciu artykułów. Wśród książek m.in. poradnik „Językowy savoir-vivre” oraz podręcznik dla licealistów „Mówię więc jestem” (oba we współautorstwie z Haliną Zgółkową). Wieloletni dziekan Wydziału Filologicznego a następnie Wydziału Neofilologii UAM, przez sześć lat rektor, a obecnie prorektor Wyższej Szkoły Języków Obcych w Poznaniu. Członek Rady Języka Polskiego przy prezydium Polskiej Akademii Nauk, członek Komitetu Językoznawstwa PAN i Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego (wydającej obcokrajowcom certyfikaty znajomości języka polskiego). Prywatnie mąż Haliny (profesorki UAM), ojciec Anny (flecistki) i Mikołaja (skrzypka) oraz dziadek trojga wnucząt. Wielbiciel muzyki klasycznej (zwłaszcza Bacha i Mozarta), kościelnej (organowej i chorału gregoriańskiego) oraz cerkiewnej.

Prof. dr hab. Barbara Kasprzakowa 

profesor w  Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Zakładzie Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego. Zawodowo interesuje  mnie nauczanie literatury na wszystkich poziomach edukacji, czytanie literatury jako sztuki słowa i odbiór innych sztuk spokrewnionuch i spowinowaconych z literaturą.

Katarzyna Klauzinska 

jest doktorantką w Zakładzie Retoryki, Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Jej naukowe zainteresowania koncentrują się wokół badań nad sprawnością komunikacyjną form sztucznej inteligencji i problematyką komunikacji ludzi z maszynami. Ukończyła Podyplomowe Studium Nauczania Języka Polskiego jako Obcego oraz Podyplomowe Studium Emisji Głosu. Prowadzi warsztaty dla przyszłych dziennikarzy i nauczycieli.

Prof. dr hab. Jerzy Fedorowski 

Prof. dr habil. Jerzy Fedorowski urodził się 5 września 1934r w Brześciu (obecnie Białoruś). Studia geologiczne ukończył w 1958r na Uniwersytecie Warszawskim, doktoryzował się w 1963 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim, habilitował w 1970 r. na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza. Tytuł profesora nadzwyczajnego uzyskał w 1981, a zwyczajnego w 1990 roku.

Ważniejsze funkcje z wyboru:
Rektor Uniwersytetu im. A. Mickiewicza 1984 (nie zatwierdzony przez Ministra z przyczyn politycznych) oraz w latach 1990-1996.
1979-1983 Prezydent kadencja nie jest powtarzalna),1983-1999 Wice-Prezydent „The International Association for the Study of Fossil Cnidaria and Porifera”.
Członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 1982-1985.
Członek Komitetu Badań Naukowych 1996-1999.
Członek Centralnej Komisji ds. Tytułu i Stopni Naukowych 2003-dziś

Ważniejsze wyróżnienia:
The Smithsonian Institution (Washington, D.C.) Award
Członek honorowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego
Członek Czynny Polskiej Akademii Umiejętności
Krzyż Komandorski z Gwiazdą orderu „Polonia Restituta”.

Moim nazwiskiem nazwano 5 nowych rodzajów i 5 nowych gatunków zwierząt kopalnych.
Wypromowałem 7 doktorów. Opiekuję się nadal dwoma doktorantami.
Główne zainteresowania naukowe: filogeneza koralowców; stratygrafia i paleogeografia karbonu i permu; paleoekologia.

Publikacje: 62 oryginalne prace w jęz. angielskim, w tym 15 monografii. Ostatnia w 2007r. + ponad 20 różnych artykułów naukowych i przeglądowych po polsku.
Zbadałem kolekcje koralowców: z Polski, Belgii, Chin, Czech, Grenlandii, Hiszpanii, Kanady, Niemiec, Rosji, Spitsbergenu, Stanów Zjednoczonych, Ukrainy i Wyspy Timor.
Wyprawy naukowe: Spitsbergen, Wyspa Niedźwiedzia, Kanadyjski Archipelag Arktyczny, północne krańce Wietnamu, południowe Chiny. Współpraca naukowa z naukowcami z Anglii, Belgii, Hiszpanii, Holandii, Kanady, Niemiec, Norwegii, Rosji, Stanów Zjednoczonych i Ukrainy.

Prof. Dr hab. Przemysław Czapliński 

Prof. Dr habil. Przemysław Czapliński - ojciec dwojga coraz bardziej dorosłych dzieci, które wielokrotnie, choć nigdy ostatecznie, sprawdzały jego przygotowanie do prowadzenia wykładu na Uniwersytecie Uczniowskim. Poza tym: historyk literatury polskiej, eseista, tłumacz, krytyk; profesor - pracownik Zakładu Antropologii Literatury (UAM Poznań). Autor ponad 10 książek poświęconych polskiej literaturze XX i XXI wieku. Ostatnio opublikował /Powrót centrali. Literatura w nowej rzeczywistości /(Kraków 2007). Laureat Nagrody Fundacji im. Górskich (1994), nagrody Medal Młodej Sztuki (1996), Nagrody im. Ludwika Frydego (1997), Fundacji im. Kościelskich (1998), Nagrody Prezesa Rady Ministrów (1999), Nagrody im. Kazimierza Wyki (2004). Wykładowca na uniwersytetach zagranicznych - m. in. w Berlinie, Budapeszcie, Brukseli, Dreźnie, Londynie, Bostonie, Chicago-Illinois. Jego prace tłumaczone były na języki: angielski, francuski, włoski, niemiecki, rosyjski.

Prof. dr hab. Irena Obuchowska 

jest profesorem psychologii ze specjalnością psychologia kliniczna dzieci i młodzieży. Podejmowane przez nią problemy badawcze umiejscowione są na pograniczu psychologii klinicznej, rozwojowej i wychowawczej, przy czym główne zainteresowania dotyczą problemów emocjonalnych dzieci i młodzieży. Szczególne miejsce w jej publikacjach, jak również w działalności społecznej, zajmują dzieci, które określa jako „dzieci mniejszych szans”. Oprócz publikacji naukowych, jest autorką licznych książek popularno – naukowych.

Dr Adam Buczek 

Adam Buczek jest pracownikiem Wydziału Fizyki Technicznej Politechniki Poznańskiej. Zawodowo zajmuje się pułapkowaniem jonów (zarówno atomowych jak i makrocząstek) w pułapkach elektrodynamicznych Paula. Najprościej mówiąc polega to na "zabawie" z uwięzioną w jednym miejscu przestrzeni chmurą naładowanych cząstek poprzez oswietlanie jej laserem, działanie mikrofalami, wysokimi napięciami itp. Adam Buczek chętnie demonstruje też ciekawe doświadczenia z fizyki i popularyzuje nauki ścisłe w ramach działalności Koła Naukowego Fizyki Technicznej, którego jest opiekunem. Pozazawodowo interesuje się operą, muzyką filmową, książkami science fiction i tworzeniem filmów cyfrowych.

 

Dr Wojciech Kubasik 

Urodzony 25 maja 1972 w Poznaniu. Absolwent VIII LO i Wydziału Biologii UAM. Obecnie adiunkt w Katedrze Entomologii na Wydziale Ogrodniczym Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Naukowo zajmuję się rodziną zwójkowatych - Tortricidae, będącą drugą co do liczebności rodziną motyli w Polsce (ok. 450 gatunków). Prywatnie ojciec dwóch córek - Marysi (prawie 7 lat) i Antosi (4 lata). Zainteresowania to, między innymi podróże, fotografia i siatkówka.

Dr Andrzej Ćwiek 

Absolwent archeologii śródziemnomorskiej na Uniwersytecie Warszawskim (praca mgr 1994 „Małe Piramidy Schodkowe”, doktorat 2003 „Relief Decoration in the Royal Funerary Complexes of the Old Kingdom”).Od 2001 kurator Galerii Egipskiej w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu i adiunkt w Instytucie Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (wykłada archeologię Egiptu, egipską sztukę, architekturę, religię, hieroglify).Od 1993 uczestnik prac polskich misji archeologicznych w Egipcie: w Tell Atrib, Sakkarze i Deir el-Bahari. Obecnie zastępca kierownika polskiej misji archeologiczno-konserwatorskiej w świątyni królowej Hatszepsut w Deir-el Bahari. Autor książek „Jak budowano egipskie piramidy” (Poznań 2001) i „Śmierć i życie w starożytnym Egipcie” (Poznań 2005).

Dr hab. Władysław Balicki 

Dr hab. Władysław Balicki, ur. 18.12.1941 r. w Łęczycy
Studia (Akademia Ekonomiczna w Poznaniu 1967 r.)
Doktorat („Prawa ekonomii. Ich formułowanie i wykorzystywanie.” Akademia Ekonomiczna w Poznaniu 1973 r.)
Habilitacja („Zarys teorii nierównowagi popytowej.” Akademia Ekonomiczna w Poznaniu 1981 r.)
Przewodniczący Komisji Uczelnianej NSZZ Solidarność w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (1980 – 1989).
Działacz opozycyjny, autor szereg publikacji „drugiego obiegu”. Autor lub współautor podręczników dla studentów.
Od 1994 roku rektor Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
Sportowiec, miłośnik turystyki ekstremalnej.

Prof. dr hab. Halina Zgółkowa 

Profesor zwyczajny w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Założycielka i do dzisiaj (przez okres dziesięciu lat) kierowniczka Zakładu Retoryki, Pragmalingwistyki i Dziennikarstwa w tym Instytucie. Pod jej kierunkiem prowadzona jest specjalizacja dziennikarska w ramach studiów na kierunku filologia polska. Specjalizuje się w zakresie leksykologii i leksykografii (pod jej redakcją został opracowany i wydany w latach 1994 – 2005 największy, jak dotąd w dziejach polszczyzny, pięćdziesięciotomowy słownik Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, a także Słownik gwary uczniowskiej i Nowy słownik gwary uczniowskiej oraz kilka tomów słowników przedstawiających frekwencję wyrazów w wybranych odmianach polszczyzny, w tym Słownictwo polskich tekstów rockowych, Słownictwo dzieci w wieku przedszkolnym oraz Słownictwo polskiej poezji współczesnej. Ponadto interesuje się zagadnieniami etykiety językowej (kilka wydań miał Językowy savoir vivre, którego jest współautorką), nauczaniem języka polskiego jako ojczystego (jest współautorką podręcznika dla licealistów Mówię, więc jestem) oraz jako obcego (dla cudzoziemców uczących się języka polskiego opracowała i wydała Słownik minimum języka polskiego oraz Podstawowy słownik języka polskiego z zarysem gramatyki polskiej). Prywatnie żona Tadeusz Zgółki, także profesora w UAM oraz w WSJO im. S. B. Lindego w Poznaniu, matką Anny (flecistki) i Mikołaja (skrzypka) oraz babcią Michaliny, Antoniny i Wiktora. Wielbicielka muzyki W. A. Mozarta i G. Verdie

Dr hab. inż. Dariusz J. Gwiazdowicz 

Kierownik Zakładu Ochrony Lasu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu


Jest autorem ponad 230 publikacji w periodykach naukowych i popularnonaukowych w kilkunastu krajach europejskich, a także Japonii i USA, z których ponad 20 ukazało się w czasopismach będących ma liście filadelfijskiej. Jest autorem, współautorem lub redaktorem dziewięciu książek z zakresu ochrony przyrody i akarologii leśnej. Kierował lub był członkiem wielu ekspedycji naukowych m.in. do Brazylii (Amazonia), Indii, Tanzanii (Kilimandżaro), ale także na Syberię czy Spitsbergen.


Jest członkiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Leśnego, członkiem Komisji Nauk Leśnych i Drzewnych PAN w Poznaniu, członkiem Komisji Rektorskiej ds. GMO na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, redaktorem naczelnym „Studiów i Materiałów Ośrodka Kultury Leśnej w Gołuchowie”, recenzentem w prestiżowych periodykach naukowych jak na przykład Biologia, European Journal of Entomology, Entomologica Fennica, Zootaxa. Prowadzi także kursy szkoleniowe i egzaminy dla myśliwych.

Kierownik Zakładu Ochrony Lasu, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dr Agata Barełkowska 

Dr Agata Barełkowska zajmuje się dziełami Thomasa Bernharda, krótki profil tejże:
Jest doktorantką na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM. Zajmuje się dramatem i teatrem współczesnym, szczególnie twórczością Krystiana Lupy. Współpracuje z "Pro Arte".

Prof. Andrzej Dubas 

Profesor Andrzej Dubas ukończył studia rolnicze w Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu. Profesor jest wybitnym specjalistą z zakresu badań nad kukurydzą, uczonym o znaczącym autorytecie naukowym, uznanym nie tylko w kraju, lecz i za granicą. Jego badania spowodowały zasadniczy zwrot w uprawie tej rośliny w Polsce. Na podkreślenie zasługują osiągnięcia Profesora w zakresie dydaktyki i kształcenia kadry naukowej. Pod Jego kierunkiem, w ciągu kilkudziesięciu lat, powstała szkoła naukowa, której zawdzięczamy stworzenie naukowych podstaw doskonalenia uprawy i wykorzystania kukurydzy w produkcji rolniczej. Za osiągnięcia naukowe, organizacyjne oraz za działalność na rzecz praktyki rolniczej został wyróżniony kilkoma nagrodami Ministra Edukacji Narodowej, Prezesa Polskiej Akademii Nauk, Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej oraz odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżami - Kawalerskim, Oficerskim i Komandorskim Orderem Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Michała Oczapowskiego oraz rektorów Akademii Rolniczej w Poznaniu, we Wrocławiu, Krakowie, Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej w Siedlcach i Akademii Rolniczej w Szczecinie.

Dr Marek Ludwiczak 

Dr Marek Ludwiczak - ukończył wydział Matematyki Fizyki i Chemii UAM w 1977roku. Obecnie pracownik naukowy i starszy wykładowca na Wydziale Fizyki UAM. Specjalista w dziedzinie laserów i spektroskopii optycznej. Zajmował się budową laserów i ich wykorzystaniem do badań właściwości materii. Współpracował z Uniwersytetem w Saskatoon w Kanadzie. Doświadczony wykładowca i nauczyciel fizyki.

Prof. dr hab. Hubert Orłowski 

Hubert Orłowski, profesor zwyczajny, członek korespondent PAN, pracownik WSJO
i Instytutu Zachodniego. Urodził się i wychował na Południowej Warmii, pograniczu kulturalno-językowym i etniczno-konfesyjnym. Jest badaczem niemiecko-polskich stereotypów, literatury i kultury niemieckiej XIX i XX wieku, redaktorem i edytorem serii wydawniczej pt. Poznańska Biblioteka Niemiecka (dotąd ukazało się dwadzieścia sześć tomów). Ważniejsze publikacje: Literatura w III Rzeszy; Polnische Wirthschaft. Nowoczesny niemiecki dyskurs
o Polsce; Wobec zniewoleń ‘krótkiego stulecia’; Warmia z oddali. Odpominania;
Z modernizacją w tle. Wokół rodowodu nowoczesnych niemieckich wyobrażeń o Polsce i Polakach;
Zrozumieć świat. Szkice o literaturze i kulturze niemieckiej XX wieku;
Die Lesbarkeit von Stereotypen; Dzieje kultury niemieckiej (współautor)

Dr Sławomir Braun 

Romanista, doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa (praca w języku włoskim poświęcona zagadnieniu rodzajnika), wykładowca, tłumacz przysięgły języka francuskiego i języka włoskiego, tłumacz symultaniczny i konsekutywny.

Autor kursów i książek do nauki języków, w tym niedawno wydanej książki-kursu do samodzielnej nauki języka włoskiego pt. „Włoski. Non c’è problema” na poziom podstawowy (2008), średniozaawansowany (2009) i zaawansowany (wiosna 2010).

W swej działalności dydaktycznej stawia na kreatywność i wyzwalanie osobistego zaangażowania uczących się poprzez odpowiedni trening sytuacyjny. Chwali popełniane błędy :-) !

Prowadzi firmę DIALOGANDO, specjalizującą się w tłumaczeniach i nauce języków wg autorskiej metody.

 

Dr Bernadetta Pieczyńska 

Polonistka i doktor literaturoznawstwa romańskiego, kieruje Katedrą Kształcenia Zintegrowanego w WSJO, aktualnie prowadzi wykłady z zakresu kultury francuskiej i sztuki awangardowej. Autorka wielu artykułów poświęconych sztuce, współpracowała m. in. z Gazetą malarzy i poetów. Studentom stara się zaszczepić otwartość na inne kultury i ich bogactwo. Poza uczelnią mama trójki dzieci, w tym wytrwałego studenta UU.

Mgr Katarzyna Skalska 

Absolwentka filologii szwedzkiej na UAM w Poznaniu, uzyskała też licencjat z fotografii na Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu oraz ukończyła studia podyplomowe Edytorstwo i Rynek Książki w Warszawskiej Wyższej Szkole Humanistycznej. W latach 1999-2004 była wykładowcą jęz. szwedzkiego, jęz. angielskiego oraz literatury szwedzkiej i translatoryki w Katedrze Skandynawistyki UAM oraz WSJO w Poznaniu, w roku 2006 w SWPS w Warszawie. W roku 2006 rozpoczęła pracę nad wdrożeniem projektu wydawniczego szwedzkiej literatury dziecięcej, którego efektem było powstanie w 2007 roku Wydawnictwa Zakamarki, należącego do szwedzkiej grupy wydawniczej Norstedts. Pełni w nim rolę dyrektora i redaktora naczelnego, część książek również tłumaczy. Do marca 2009 nakładem Wydawnictwa Zakamarki ukazało się ponad 50 książek dla dzieci. Zainteresowania: książki, język, fotografia, muzyka, podróże, górskie wędrówki, taniec afrykański.

Dr Grażyna Waliszewska 

Jestem historykiem literatury rosyjskiej, starszym wykładowcą w Instytucie Filologii Rosyjskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W kręgu moich zainteresowań znajduje się literatura, kultura i obyczajowość w Rosji XVIII – XIX w. Współpracuję z Interdyscyplinarnym Zespołem Badawczym Problemów Kobiet UAM, wykłady na Seminarium Interdyscyplinarnym w Instytucie Filozofii pt. „Świat Kobiety w Rosji XVI – XIX w.”, „Cesarzowa Wszerosji Katarzyna II – między tronem a alkowa”. Od wielu lat organizuję dla studentów wyjazdy o charakterze literacko – kulturowym do Petersburga (zawsze w porze białym nocy) i do Odessy.

Mirosław Skiba 

Urodził się w 1966 r. Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej i studiów podyplomowych z zakresu bankowości na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od 1992 roku zawodowo związany najpierw z Wielkopolskim Bankiem Kredytowym, następnie z Bankiem Zachodnim WBK. Był między innymi dyrektorem oddziału, dyrektorem Regionu Wielkopolska Północ, a od 2002 roku dyrektorem Makroregionu Poznań. W marcu 2008 roku Mirosław Skiba został powołany na funkcję dyrektora Makroregionu Warszawa BZWBK, gdzie odpowiadał za realizację celów biznesowych, relacje z klientami oraz rozbudowę sieci placówek. Mirosław Skiba jest członkiem wielu komitetów działających w Grupie BZWBK (m. in. Komitetu Rezerw) oraz rad nadzorczych podmiotów powiązanych , m. in. BZWBK Leasing SA oraz Funduszu Poręczeń Kredytowych Polfund SA. Mirosław Skiba nadzoruje Pion Bankowości Detalicznej, w skład którego wchodzi Bankowość Oddziałowa oraz Obszary Klientów Indywidualnych i Biznesowych.

Dr Monika Tsuda 

Po zakończeniu studiów japonistycznych na UW przez pięć lat przebywała na stypendium rządu japońskiego w Tokio, gdzie otrzymała tytuł doktora za pracę pisaną pod kierunkiem wybitnych specjalistów; jest jedynym natsumeologiem w Polsce, wykłada literaturę japońską oraz teorię literatury na japonistyce UAM, uczy języka japońskiego, tłumaczy, pisze, a jako dyplomowany nauczyciel ikebany o kwiatowym imieniu Yoseki zajmuje się klasyczną aranżacją kwiatów w stylu Szkoły Sogetsu.

Dr Agnieszka Kwiatkowska 

Agnieszka Kwiatkowska, adiunkt w Instytucie Filologii Polskiej UAM, prowadzi zajęcia ze studentami z poetyki i historii literatury staropolskiej. Napisała książkę o publicystyce polskiego oświecenia. Teraz bada poezje Juliana Przybosia. Lubi wiersze Ewy Szelburg-Zarembiny, Juliana Tuwima, czekoladę i długie spacery z psem.

Dr Iwona Iwaszkiewicz - Kostka 

Absolwentka Wydziału Matematyki i Fizyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza. Adiunkt w Zakładzie Optyki Instytutu Fizyki UAM. Doświadczony wykładowca i nauczyciel fizyki oraz matematyki. Prywatnie żona i mama trójki chłopaków (12, 5 i 3 lata).

Dr Joanna Dobrowolska - Polak 

Doktor nauk humanistycznych z zakresu nauki o polityce, specjalizacja stosunki międzynarodowe. Pracownik naukowy Instytutu Naukowo-Badawczego Instytutu Zachodniego im. Z. Wojciechowskiego w Poznaniu oraz Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu, współpracownik Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Prezes Zarządu Fundacji na rzecz Społeczeństwa Otwartego "Pro Publico Bono". 

Dr Agnieszka Kryszczyńska 

Dr Agnieszka Kryszczyńska jest adiunktem w Instytucie Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Zajmuje się badaniem własności fizycznych małych ciał Układu Słonecznego. Wiele czasu poświęca na obserwacje w obserwatoriach w Borowcu k/Kórnika oraz na Pic du Midi we francuskich Pirenejach. Współpracuje z astronomami z całego świata, jest członkiem Międzynarodowej Unii Astronomicznej oraz członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Dzięki obserwacjom w Borowcu odkryła podwójność planetoidy 809 Lundia, która przez prawie 100 lat była uważana za jeden obiekt.
W 2008 roku, Komisja Nazw Międzynarodowej Unii Astronomicznej, nadała planetoidzie o numerze 21776 nazwę Kryszczyńska, za jej wkład w badania planetoid. W swojej działalności dydaktycznej prowadzi zajęcia z wielu dziedzin astronomii dla studentów UAM oraz zajmuje się popularyzacją astronomii.

Prywatnie mama studentki architektury Politechniki Poznańskiej i studenta kolejnego semestru Uniwersytetu Uczniowskiego. Kiedyś aktywna żeglarka, nadal lubi uprawiać sporty: narciarstwo, aerobik, jogging i oczywiście żeglarstwo.

mgr Krzysztof Szymoniak 

    Urodził się w 1953 roku w Kępnie. Od roku 1969 mieszka w Gnieźnie, gdzie dawno temu ukończył II LO. Poeta, prozaik, fotografujący dziennikarz. Absolwent filologii polskiej UAM. Od roku 2000 – wykładowca akademicki. Uczy dziennikarstwa, prawa prasowego oraz wiedzy o mediach w Instytucie Językoznawstwa UAM i we WSJO.
    Opublikował 9 zbiorów wierszy, tom prozy, a także zbiór rozmów z młodymi, uzdolnionymi adeptami sztuki fotograficznej pt. "Rozmowy w ciemni". Jest także autorem rozmów z członkami Związku Polskich Artystów Fotografików, które tworzą serię wydawniczą Fotografowie Wielkopolski. Zasiadał w Jury konkursu fotograficznego Wielkopolsko Press Foto.

Dr Anna Żebrowska 

Doktor nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa rosyjskiego, adiunkt w Instytucie Filologii Rosyjskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Aktualnie prowadzi zajęcia z metodyki języka rosyjskiego oraz praktycznej nauki języka rosyjskiego. Oprócz zagadnień dydaktycznych interesuje się kulturą Rosji a w szczególności muzyką i piosenką rosyjską, które z powodzeniem można wykorzystać w nauczaniu języka rosyjskiego jako obcego.

Dr Arkadiusz Wiśniewski 

Arkadiusz Wiśniewski jest absolwentem Politechniki Poznańskiej, kierunku Elektronika i Telekomunikacja, którą ukończył w 1995 roku. W czasie studiów odbył półroczny staż w Centro Studi e Laboratori di Telecomunicazioni (CSELT) w Turynie gdzie pracował nad zagadnieniami związanymi z sieciami szerokopasmowymi.

Pierwsze lata swojej pracy zawodowej związał z informatyką. Od końca roku 1995 do połowy roku 1998 pracował w Szwecji w firmie Kordab Byggdata AB gdzie zajmował się tworzeniem aplikacji w środowisku Windows służących do obsługi cyfrowych map terenu.

Od 1998 roku jest pracownikiem PTK Centertel operatora sieci komórkowej Orange. W początkowym okresie pracował jako inżynier projektowania radiowego i optymalizacji, a następnie odpowiedzialny być za projektowanie sieci radiowej i transmisyjnej na obszarze zachodniej Polski. Od połowy roku 2008 pracuje na stanowisku Zastępcy Dyrektora Departamentu Operacyjnego Projektowania i Optymalizacji Sieci i jest odpowiedzialny za projektowanie sieci komórkowej PTK Centertel oraz stacjonarnej sieci dostępowej TP S.A.

W latach 2000 – 2002 był uczestnikiem studiów Executive MBA, po ukończeniu których otrzymał dyplom The Nottingham Trent University.

W roku 2009 otrzymał tytuł Doktora Nauk Technicznych za obronę pracy doktorskiej zatytułowanej „Modelowanie systemów komórkowych z interfejsem radiowym WCDMA”.

 

dr Natalia Walter 

Natalia Walter pracuje na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, jest pedagogiem i medioznawcą. Prowadzi zajęcia ze studentami na temat nowych mediów (tj. Internet, multimedia) i możliwości zastosowania ich w edukacji. Interesują ją między innymi przejawy wsparcia społecznego w Internecie, a także to, jak media pomagają osobom niepełnosprawnym poznawać świat. Napisała książkę "Nowe media dla niewidomych i słabowidzących" (Poznań, 2006). Zajmuje się też kwestią wykorzystania komputera przez dzieci w wieku przedszkolnym.
Prywatnie jest mamą dwóch dziewczynek, które pomagają w przygotowaniu wykładu.

Anna Litewka – Koordynatorka programu Kina MUZA 

Anna Litewka – Koordynatorka programu Kina MUZA
Absolwenta Filologii Polskiej i Klasycznej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Producentka imprez filmowych. Współorganizatorka warsztatów filmowych dla dzieci i młodzieży „Ogrody Polskiej Animacji” w Sandomierzu oraz podczas Festiwalu Filmów Polskich w Maroku.
Współprowadząca kursy filmowe dla nauczycieli w Poznańskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli.
Specjalistka do spraw edukacji filmowej. Prelegentka.

dr Agnieszka Iwanicka 

Agnieszka Iwanicka, jest pracownikiem Zakładu Technologii Kształcenia,
UAM w Poznaniu. Zawodowo zajmuje się komunikowaniem, mediami - ich
oddziaływaniem na dzieci i młodzież, kształceniem zdalnym, kulturą
popularną(w tym również muzyką popularną) i reklamą. Poza uczelnią mama dwójki dzieci: 10 latki i 5 latka. Pasją naszej rodziny jest wspólne, aktywne spędzanie czasu, tenis i jazda na nartach.

mgr Błażej Oczkowski 

Błażej Oczkowski – anglista, który związał swój los z mediami zanim jeszcze wybrał akademicką drogę. Wszystko zaczęło się od radia, później była prasa, telewizja, Internet – jednak to radio pozostaje miejscem, do którego powraca najchętniej. Ponad rok temu wrócił do poznańskiego Radia Merkury, gdzie na początku lat 90. po raz pierwszy doświadczył magii radiowego studia; od września 2010 prowadzi tam swoją autorską audycję muzyczną EyeOnMusic. Wbrew tytułowi piosenki „Video Killed The Radio Star”, odnalazł swoje miejsce także w telewizji. Obecnie jest autorem i producentem magazynu poświęconego nowościom wydawniczym oraz wydawcą i prezenterem serwisów kulturalnych w WTK. Oprócz tego znajduje jeszcze czas na zajęcia ze studentami – bo anglistą, podobnie jak radiowcem, zostaje się na całe życie.

mgr Stanisław Wryk 

Z wykształcenia historyk i europeista, z zawodu dziennikarz. Od czterech lat w Poznaniu
jako reporter „Wydarzeń” Telewizji Polsat i Polsat News, a wcześniej wywiadowca Fundacji Ośrodek Karta w projekcie „Pamiętanie PRL-u”, redaktor programowy Radia „Afera”.
Zbieranie relacji o tym co dzieje się tu i teraz, oraz o tym co działo się tam i wtedy jest moją pasją i wyzwaniem. Telewizja daje mi szansę na zarejestrowanie różnych historii ludzi: wesołych i smutnych, zawsze niepowtarzalnych. Moją miłością jest koszykówka i bieganie. Ukończyłem trzy maratony, mam nadzieję, że będą następne.

Bronisław Kledzik 

Bronisław Kledzik jest wydawcą książek. Pracuje w wydawnictwie Media Rodzina, w którym ukazują się różne książki, i dla dzieci, i dla dorosłych. Książki do słuchania również.  

Partner strategiczny:

 Partnerzy:


TEATR NOWY           GRANNA